กลับสู่หน้าหลัก

เกี่ยวกับบริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด

บริษัทดำเนินกิจการด้านการผลิตเหล็กแท่ง (Billet), เหล็กเส้นกลม (Round bar), เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed bar), เหล็กฉาก (Angle bar), เหล็กรางน้ำ (Channal bar) พื้นที่โดยรวมของบริษัท 112,000 ตารางเมตร ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) บริษัทก่อตั้งเมื่อ มีนาคม 2550 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ตัน/ปี

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 61 หมู่ที่ 9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
TEL : 02-4637884 FAX : 02-4637885

โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 502 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
TEL : 037-2625371-2 FAX : 037-625373

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเหล็กซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 ได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ราคายุติธรรม และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานสู่สากล

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด ให้ความสำคัญในการดูแล และพัฒนาสภาพแวดล้อม ทั้งภายในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต การตรวจวัดความดังของเสียง สภาพน้ำ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมุ่งมั่น, แก้ไข, ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้น และได้จัดทำรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประจำทุก 6 เดือน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม 5ส เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในรอบพื้นที่ เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์โดยรวมมีความเป็นระเบียบและสวยงาม